אדם הותיר צוואה – כיצד לפעול על מנת לקיים את הוראותיה?

 

רק לאחר פטירת אדם אשר הותיר צוואה כתובה, יש להגיש בקשה לקיום צוואתו של הנפטר. הבקשה מוגשת אל משרד רשם הירושות הקרוב אל מקום פטירת המנוח על מנת שהצוואה תיכנס לתוקף.

מי שיכול להגיש את הבקשה לקיום צוואה, הינו זכאי (מי שרשום בצוואה כמוטב) על פי הכתוב בצוואה בלבד או בא כוחו.

קיימות מספר סיטואציות:

1.                   ככל והזכאים על פי צוואת המנוח/ה אינם קרובי משפחת המנוח/ה (אינם ילדי המנוח/ה, אינם נכדים, הורים, אחים או בן/בת זוג של המנוח/ה), על הזכאי/ת על פי הצוואה,                            לצרף בנוסף לצוואה, אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה בדואר רשום או אישור על כך שהמבקשים הודיע באופן אישי גם לילדי המוריש ולמי שהיה בן זוגו של                            המוריש על קיום הצוואה ותוכנה.

2.                   ככל והמוריש/ה נפטר מבבלי שהיו לו בני זוג או ילדים, יש לצרף בנוסף לצוואה, אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה לקיום צוואה בדואר רשום או אישור על כך                            שהמבקש/ת/ים הודיע/ה/ו באופן אישי להורי המוריש על קיומה של הצוואה ועל הגשת בקשה לקיום הצוואה.

3.                   ככל ולמוריש/ה לא היו הורים בעת הפטירה, יש לצרף בנוסף לצוואה, אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה לקיום צוואה בדואר רשום או אישור על כך                                          שהמבקש/ת/ים הודיע/ה/ו באופן אישי לאחיו של המוריש על קיומה של הצוואה ועל הגשת הבקשה לקיום צוואה.

 

יש לצרף צוואה מקורית, תעודת פטירה או בקשה להוכחת מות המוריש, אישור הודעה לזכאים, אישור תשלום אגרה ודמי פרסום, תצהיר הסתלקות חתום על ידי המסתלק ומאומת כדין על ידי עורך דין ככל ויש בכל צורך, יפוי כח אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין.

2020-04-17T18:30:46+00:00 17 אפריל 2020|כללי|