מהי הלכת השיתוף?

"הלכת השיתוף" הינה יציר פסיקת בית המשפט והיא אינה מעוגנת בחקיקה הישראלית.

הלכה זו נועדה לקבוע כיצד ניתן לחלק רכוש של בני זוג אשר נישאו לפני שנכנס לתוקפו חוק יחסי ממון בין בני זוג,
תשל"ג – 1973
, דהיינו, הלכת שיתוף בין בני זוג תחול על בני זוג אשר נישאו לפני 01.01.1974.

הלכת השיתוף נועדה לבחון מהו הרכוש אותו צברו בני זוג במהלך החיים המשותפים שלהם. רכוש זה אותו צברו יחד שני בני זוג, נחשב כרכוש משותף אשר שייך לשני בני הזוג באופן שווה.

כאשר הוכח בפני בית המשפט, כי זוג חי חיי זוגיות, תחת אותה קורת גג משותפת וכוונת הזוג הייתה לשיתוף ביניהם ולא הוכח אחרת, קרי, לא הוכח שהזוג התכוון להפריד נכסים או להפריד נכסים ספציפיים, אזי, חלה הלכת שיתוף הנכסים ורואים בנכסיהם משותפים.

הלכת השיתוף תקפה כל עוד לא הוכח בפני בית המשפט שבני הזוג התכוונו, כי הייתה כוונת הפרדת רכוש ביניהם.

יודגש, אין רישום פורמלי של נכס על שם של בן זג אחד ו/או ניהול חשבון בנק נפרד לכל בן זוג, כדי לקבוע שנכסים אלו שייכים לאותו בן זוג בלעדית ובכך לשלול כביכול את הלכת השיתוף, אלא קיימת חשיבות להוכיח הפרדת רכוש ממשית של רכוש מסויים (כסף, נכס..).

אם אחד מבני הזוג טוען/ת, כי לא הייתה כל כוונה בין בני הזוג לשיתוף בזכות או בנכס כלשהו, מוטל נטל ההוכחה לכך לפתחו של הטוען/ת להפרדת הרכוש.

ראיית בתי המשפט את מוסד הנישואין כמוסד בו בני זוג חי חיי שותפות, קיום משק בית משותף ורצון משותף של שני בני הזוג.

בתי המשפט מבקשים לראות שני תנאים מצטברים על מנת לקבוע, כי קיימת הלכת השיתוף בין בני הזוג אשר מופיע בפניו וכי רכושם נועד להיות משותף:

  1. קיום אורח חיים תקין – יש לשים לב שכולם מודעים לכך שכל זוג חווה עליות ומורדות בחיי הזוגיות ועל כן אלה אינם מעידים על היעדר ניהול תקין של אורח החיים. כדי לשלול קיום אורח חיים תקין, יש להוכיח לבית המשפט שהזוג התכוון לפירוד, יש פיורד או קרע ממשי בלתי ניתן לאיחוי בזוגיות.
  2. הוכחת מאמץ משותף משני בני הזוג לכינון משק בית משותף.

בתי המשפט אף מכירים בתרומה של אחד מבני הזוג לקיום התא המשפחתי, קרי, אחד מבני הזוג עובד והאחר נותר לטפל ולגדל את הילדים בבית ודואג/ת למשק הבית כדי לטעון לשיתוף נכסי קריירה כחלק מרכוש הצדדים.

נכסי הקריירה, הינם נכסים עסקיים. בתי המשפט מכירים בכך שגם אם אחד מבני הזוג לא שיתף את הצד האחד בעסקיו, עדיין רואים בנכסי קריירה כנכסים משותפים כאשר מוכיחים, חיי שיתוף בין בני הזוג.

נכסי קריירה במקרה זה נחשבים כפירות משותפים של שני בני הזוג.

מהו אותו רכוש עליו חלה הלכת השיתוף?

אין המדובר בנכס מסויים או בכספים אשר מצויים בבעלותם של בני הזוג, אלא מדובר גם בנכסים נוספים, מוניטין כדוגמא, זכויות עסקיות בעסק של אחד מבני הזוג, זכויות פנסיוניות, פיצויי פיטורים, זכויות מעבודה..

הדוגמא הכי קלאסית להבהיר את הלכת השיתוף מקורה בדיני המקרקעין –

כאשר בני זוג התגוררו בדירה אשר רשומה במלואה על שמו של אחד הצדדים, הלכת השיתוף חלה על דירה זו מאר ושני בני הזוג התגוררו בה יחדיו.

כך, גם יכול ובית המשפט יראה בנכסים מסויימים אשר היו בבעלות בן זוג אחד ואותם הביא עימו לנישואין, כנכסים אשר רואים בהם כמשותפים לשני בני הזוג, כל עוד הוכח לבית המשפט, כי בני הזוג היו נשואים שנים רבות וקיימו משק בית משותף.

מתי ישללו את הלכת השיתוף?

בתי המשפט קבעו בפסיקתם, כי מי שטוען שכוונת הצדדים הייתה להפריד רכוש, נטל ההוכחה לשלילת הלכת השיתוף מוטל עליו להוכיח הפרדת רכוש ממשית או כוונה מפורשת להפרדת רכוש מסוים.

2020-04-13T10:49:06+00:00 2 יולי 2015|מעמד אישי|